Uslovi osiguranja u PDF formatu, u nastavku, važeći su kod Osiguravača "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd i nakon promene poslovnog imena i primenjuju se saglasno odredbama Statuta Osiguravača.